පූජ්‍ය පැළැනේ සිරි වජිරඤාණ මහ නායක ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ
Dahamgagana