පූජ්‍ය පානදුරේ අරියධම්ම ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ
මවිපිය වන්දනාව
දියුණුවේ දොරටු
බුදු ගුණ දේශනාව
Dahamgagana