පූජ්‍ය නාරද මහා ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ
බුද්ධ දර්මය යනු
බුද්ධ ධර්මය
අභිධර්මය
ජීවිතයේ පරමාර්ථය
Dahamgagana