පූජ්‍ය නාඋයනේ අරියධම්ම මහා ස්වාමින්ද්‍රයන් වහන්සේ
සද්ධාජාත සූත්‍රය
දාන කිරිය වස්තු
ඡත්ථ මානවක ගාථා විග්‍රහය
Dahamgagana