ප්‍රිය ආයුෂ්මතුනි , මෙහි මම ගිජුකුළු පව්වෙන් පහළට වඩිද්දී ආකාසයේ ඇවිද ඇවිද යන මස් වැදැල්ලක් දැක්කා. ඉතින් භූත ගිජුලිහිණියොත් , කාක්කොත් , උකුස්සොත් ඔය මස් වැදැල්ල පස්සෙන් පන්න පන්නා කඩාගෙන කනවා. ඉරාගෙන කනවා. එතකොට ඒ මස් වැදැල්ල වේදනාවෙන් කෑගහනවා. එතකොට මට මෙහෙම හිතුණා. අයියෝ ! විශ්මිතයි . අයියෝ ! පුදුම සහගතයි. මෙබඳු ආකාරයේ සත්වයකුත් ඉන්නවා නොව. මෙබඳු ආකාර යක්ෂ ජීවිතයකුත් තියෙනවා නෙව. මෙබඳු ආකාර ඉපදීමකුත් තියෙනවා නෙව කියලා. …( පෙ )……පින්වත් මහණෙනි , ඔය සත්වයා මේ රජගහ නුවර ම හිටපු හරක් මරණ මිනිහෙක්. ඔය පුද්ගලයා ඒ කර්මයේ විපාක වශයෙන් අවුරුදු බොහෝ ගණනක් , අවුරුදු සිය ගණනක් , අවුරුදු දහස් ගණනක් , අවුරුදු ලක්ෂ ගණන් නිරයේ පැහුණා. අන්තිමේදී ඒ පාපයෙ ඉතුරු විපාක විදවන්නට යි ඔය විදිහේ උපතක් ලබා ගෙන විදෝ විදෝ ඉන්නේ.

අපගේ බුඳු සමින් ගේ බුදුනුවණ නම් ඒකාන්තයෙන් ම ආශ්චර්යයි !

දහම් ගගන රේඩියෝව

සදහම් ග්‍රන්ථ

සියලුම ග්‍රන්ථ
Dahamgagana