“තථාගතප්‌පවෙදිතො ධම්‌මවිනයො, භික්‌ඛවෙ, විවටො විරොචති, නො පටිච්‌ඡන්‌නො.”

මහණනි, තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරන ලද ධර්මය හා විනය විවෘත වූයේ බබලයි. වැසුනේ නො බබලයි.”

(අඬ්ගුත්තර නිකාය, තික නිපාත – භරණ්ඩු වර්ගය, 9 සූත්‍රය.)

දහම් ගගන රේඩියෝව

Click on the play button to play a sound

සදහම් ග්‍රන්ථ

සියලුම ග්‍රන්ථ
Dahamgagana