දහම් ගගන අන්තර්ජල ගුවන් විදුලි සේවය

අභිධර්මය උගනිමු
පිරිත් දේශනා
ධම්ම පදය විවරණය
අපේ උරැමය
සංසාර සිතුවම්
බොදු බැති ගී

ධර්ම දේශනා