🌹නමෝ බුද්ධාය🌹
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””

🌷විසඳුම 🌷

” අහස උසට තියෙන විශාල පර්වත , හාත්පස , සිව් දිශාවෙම සතුන්ව සුණු විසුණු කරගෙන , පෙරළීගෙන එනවා වගෙයි. ඔය විදියට උපන් සත්වයාව ජරා මරණ දෙකෙන් යටකරල දානවා. රාජ වංශයේ , බ්‍රාහ්මණ වංශයේ , වෙළඳ කුලේ , හීන කුලේ සැඩොල් කුලේ , පුක්කුස කුලේ කියලා ආයෙ ඉතින් බේරිල්ලක් නෑ. හැම කෙනෙක්ම ජරා මරණ විසින්‍ යට කරලා දානවා.

දහම් ගගන රේඩියෝව

සදහම් ග්‍රන්ථ

සියලුම ග්‍රන්ථ
Dahamgagana